PDF Afdrukken E-mail

Over ons

 • ZNS is een kleine sportvereniging voor Zuid - en Noordwolde en omgeving. Deze beide dorpjes liggen aan de noordelijke rand van de stad Groningen. De sporten vinden plaats in de sporthal aan de van Berumstraat te Zuidwolde.
 • Doel van onze vereniging is het aanbieden van verschillende binnen- sporten, zoals gymnastiek, turnen, volleybal, jazz/streetdance, damessport, peuter/kleutersport en tafeltennis. We trachten daarmee het sporten, het sportplezier en tevens de gezondheid van individuen en de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen.
 • Onze verenging is een echte omni-vereniging, wat wil zeggen dat wij niet één sport maar meerdere sporten binnen onze club verenigen, onder de hoede van één bestuur.

Kom gerust eens kijken en meedoen met een van de sporten.


Het bestuur

De vereniging Zuid- en Noordwolder Sportvereniging (ZNS) is opgericht in 1968. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen personen. De algemene vergaderingen stelt het aantal bestuursleden vast. Bestuursleden hebben drie jaar zitting, waarna ze aftreden.

 • Keesjan Westen, voorzitter sinds mei 2017, algemeen bestuurslid sinds 2015
 • Johnny Nieborg, penningmeester, sinds 2016
 • Siebe Folkers, voorzitter van 1988 tot 1996, algemeen bestuurslid van 1996 tot 2012, secretaris sinds 2012
 • Tessa Brink, notulist en algemeen bestuurslid sinds 2015

Wat doet het bestuur?

Het bestuur houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, aantrekken van trainers, en alles wat te maken heeft met het scheppen van voorwaarden voor het uitoefenen van de sporten. Organisatie en gang van zaken binnen de vereniging wordt bepaald aan de hand van het huishoudelijk reglement en de statuten. Alle zaken rond lidmaatschap, contributie, regelingen, etc. worden hierin geregeld.

Werk en tijdsinspanning bestuursleden:

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. De tijdsinspanning is ongeveer 4 uur per maand en je draagt bij aan het voortbestaan van een actieve vereniging.

Werkzaamheden algemeen bestuurslid:

 • Meehelpen bij clubactiviteiten zoals voorstellingen.
 • Meevergaderen
 • Af en toe inkopen doen
 • Meehelpen met (koek)acties
 • Evt. website beheer
 • Evt. folders maken
Tijdsbesteding:
 • 8x 2 uur per jaar voor vergaderingen
 • 3x 2 uur voor activiteiten per jaar

Werkzaamheden voorzitter:

 • Zelfde als algemeen bestuurslid
 • Vergadering organiseren
 • Overleg voeren met gemeente
Tijdsbesteding:
 • 8x 2 uur vergaderen per jaar
 • 3x 2 uur voor activiteiten per jaar
 • 3x 2 uur per jaar voor overleg/mailen met gemeente e.d. per jaar

Werkzaamheden penningmeester:

 • Meevergaderen
 • Rekeningen aanmaken
 • Ledenadministratie
 • Sportadministratie
Tijdsbesteding
 • 8x 2 uur vergaderen. per jaar
 • 12x6 uur administratie. per jaar (gemiddeld 1 uur per week)

Werkzaamheden notulist:

 • Agenda opstellen
 • Meevergaderen
 • Notulen opstellen
Tijdsbesteding:
 • 8x 2 uur vergaderen. per jaar
 • 8x 2 uur agenda en notulen per jaar

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording aan de leden aflegt over het afgelopen jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering komen de volgende punten aan bod:

 • Notulen vorige vergadering, verslag kascommissie, financieel verslag, begroting voor het komende jaar inclusief contributieveranderingen en nieuwe voorstellen en beleid.
 • De leden hebben het recht het woord te voeren en een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste 5 stemgerechtigden en als dat een voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten.
 • Ten aanzien van alle voorstellen besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.

Lees hier het huishoudelijk reglement.

De statuten kunt u opvragen bij de secretaris.